Overzicht augustus 2021 | De laatste 10 jaar van afbraak

Overzicht augustus 2021 | De laatste 10 jaar van afbraak

In de maand augustus documenteerde Staat van Beleg 1547 mensenrechtenschendingen en 133 rapporten. Deze maand schrijven we over de laatste 10 jaar van sloop en vernietiging in de Westelijke Jordaanoever.


Cijfers over 10 jaar

Palestijnse bouwwerken gesloopt: 6.533
Door donors gefinancierde bouwwerken gesloopt: 1.347
Palestijnse mensen getroffen door vernietiging: 110.193
Palestijnse mensen ontheemd: 9.451

In totaal van januari 2012 tot 11 augustus 2021:


De cijfers per jaar

In de afgelopen 10 jaar, van januari 2012 tot 11 augustus, is er niet veel veranderd op het gebied van het slopen van huizen en de verdrijving van Palestijnse inwoners. Er is altijd wel ergens een Israëlische sloopcampagne gaande.
Jaarlijks werden er gemiddeld zo’n 600 destructies uitgevoerd, met uitzondering van 2016, dat met 1094 sloopgevallen een uitermate slecht jaar was.

Sloopgevallen per jaar:

Sloop per type

Onder de verschillende type sloopgevallen maken we onderscheid tussen verschillende categorieën, al is er hier en daar wel een overlap.

De grootste categorie is die van landbouw, met 1942 sloopgevallen. Het gaat hier om de sloop van bouwwerken die voor landbouw en veeteelt worden gebruikt, zoals dierenverblijven, en om het nivelleren/vernielen van landbouwgrond en gewassen dat in grofweg driekwart van de gevallen Palestijns privébezit is.

In 1763 van de gevallen gaat het om woonconstructies die nog bewoond worden. Huizen, appartementsgebouwen of delen daarvan.

In 693 gevallen gaat het om woongebouwen die niet (meer) bewoond zijn.

De categorie levensonderhoud is met 923 gevallen de derde grootste categorie. Denk hierbij aan winkels, magazijnen en andere gebouwen die nodig zijn om te voorzien in het levensonderhoud van de mensen die er werken.

Water en sanitaire voorzieningen waren in 552 gevallen doelwit van Israëlische sloop. Het gaat hierbij in de meeste gevallen om waterreservoirs, waterleidingen en waterputten.

De kleinste categorie in ons overzicht gaat over de infrastructuur. Hieronder scharen we onder andere de sloop van wegen en elektriciteitsvoorzieningen.


Sloop per district

Er is de afgelopen tijd veel media-aandacht geweest voor de situatie in Sheikh Jarrah waar 28 gezinnen uitgezet dreigen te worden, maar dit is niet het gebied waar de afgelopen jaren de meeste sloopwerkzaamheden of uitzettingen zijn uitgevoerd. De meeste sloopwerkzaamheden werden uitgevoerd in Humsa Al Bqai’a (Tubas), met 113 sloopgevallen en 292 ontheemde Palestijnen tot gevolg. Humsa Al Bqai’a is een bedoeïenengemeenschap in het noorden van de Jordaanvallei en het Israëlische leger verklaarde het gebied tot een “gesloten militaire zone”. Ondertussen werd de toegang geblokkeerd voor internationale waarnemers van diplomatieke en humanitaire gemeenschappen.

Het district Jeruzalem is echter de hotspot voor vernielingen en verdrijvingen. Met 2037 vernielingen en 3482 ontheemden sinds januari 2011 -en waarschijnlijk nog veel meer- maakt Jeruzalem respectievelijk 24% en 27% uit van alle vernielingen en ontheemdingen op de Westelijke Jordaanoever.

Palestijnen in Oost-Jeruzalem vormen de meerderheid van de bevolking, maar Israëlische bestemmingsplannen hebben 35% van het landoppervlak toegewezen voor de bouw van illegale nederzettingen voor Israëlische kolonisten en nog eens 52% van het landoppervlak is toegewezen als ‘groene gebieden’ en ‘ongeplande gebieden’ waarin niet mag worden gebouwd.

De slachtoffers

Wanneer een gebouw wordt gesloopt, worden er meerdere mensen door getroffen. Het kan een groot gezin zijn met kleine kinderen die buiten moeten slapen, het kan een winkeleigenaar of een werknemer zijn die van zijn levensonderhoud wordt beroofd, het kan een bedoeïenengemeenschap zijn wiens woontenten in beslag worden genomen, en alles daartussenin. Achter elk nummer schuilt een verhaal van Palestijnse inwoners wiens leven op z’n kop werd gezet. Velen zeggen dat de Nakba – de massale uittocht van minstens 750.000 Palestijnen in 1948 – nog steeds aan de gang is, al is het dan op kleinere schaal.

Kinderen betalen als slachtoffers de hoogste prijs. Het afbreken van een huis, een school of andere vitale infrastructuur vernietigt hun recht op onderwijs en hun recht op een woning. Het richt zich op hun toekomst, hun gezondheid, hun veiligheid en welzijn. Volgens Save the Children lopen 53 scholen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem momenteel het risico gesloopt te worden. Naar schatting 5.250 kinderen lopen constant het risico dat zij hun opleiding mislopen door de sloop van hun scholen.

Elke dag komt het Israëlische leger naar de stad. Laatst kwamen ze om onze school te slopen en ik begon bang te worden. Mijn hoop is om lerares te worden, maar er zijn hier niet veel leraren, dus ik ben bang dat ik het niet kan worden.

Diala, groep 6

Ontheemde Palestijnen naar leeftijd en geslacht:

Zoals te zien in onderstaande grafiek, bestaat 51,4% van de ontheemde Palestijnse bevolking uit kinderen. Dat zijn in totaal 4946 kinderen.

De psychologische impact van het slopen van huizen op gezinnen en hun kinderen kan ernstig zijn. Lange perioden van instabiliteit volgen doorgaans na de sloop van een huis, met inbegrip van de verstoring van het normale gezinsleven en routines, en de verstoring van het onderwijs. De geestelijke gezondheid van een kind wordt daarbij ook sterk beïnvloed door de psychologische gezondheid van hun ouders, die na een sloop in gevaar kan komen.


Volgens Artsen Zonder Grenzen (AZG) ervaren sommige kinderen en adolescenten een achteruitgang in hun ontwikkeling na de sloop van hun huis. Dit kan bedplassen zijn, maar ook gedragsveranderingen en concentratieproblemen. De meest voorkomende aandoeningen die worden waargenomen in de weken na een sloop zijn angst, depressie en posttraumatische stressstoornis.

Het slopen van Palestijnse huizen en eigendommen komt neer op schendingen van de verplichtingen van Israël onder zowel de internationale mensenrechten als het humanitair recht.

Het jaar 2019 zag een piek in het aantal getroffen mensen door sloop. Dit komt door verschillende sloopcampagnes met een grote impact. Een voorbeeld is het geval van het dorp Tammun in Tubas in de Jordaanvallei, waar in juni 2019 Israëlische troepen twee waterreservoirs sloopten, waardoor de toegang tot water voor het dorp 13.588 inwoners werd belemmerd.

Toen ik thuiskwam van school, zag ik mijn huis niet. Ik rende ernaartoe en zag dat het vernield was. Ik voelde me erg verdrietig en bang.

Ahmed, 10 jaar oud

Getroffen Palestijnen per jaar:


Sloop als straf

In de afgelopen 10 jaar hebben de Israëlische autoriteiten 96 huizen van Palestijnen gesloopt of verzegeld om strafmaatregelen te nemen, waarbij 499 mensen werden verdreven, waaronder kinderen.

Sloopacties als (collectieve) straf worden door Israël uitgevoerd als reactie op (vermeende) Palestijnse aanvallen op Israëli’s, vaak al uitgevoerd voordat de zaak voor de rechter komt, als dit al gebeurt. De strafvernietigingen werden in 2005 stopgezet na de aanbeveling van een Israëlisch militair comité dat het ondoeltreffend achtte, maar de Israëlische autoriteiten hervatten de praktijk medio 2014.

De vernietiging van particuliere of openbare eigendommen in bezet gebied is verboden volgens het internationaal humanitair recht (IHR) tenzij “een dergelijke vernietiging absoluut noodzakelijk wordt gemaakt door militaire operaties”. Strafvernietigingen vallen niet onder deze uitzondering. Vernielen als straf is ook een vorm van collectief straffen die verboden is onder het IHR, aangezien het gericht is op de families van een (vermeende) dader, die niet betrokken zijn bij de vermeende daad.

Strafvernietigingen per jaar

We waren geschokt door het verlies van onze oudste zoon. Voordat we alle condoleances in ontvangst hadden genomen werden we ook nog geconfronteerd met de sloop van ons huis.

Moeder van een vermoorde Palestijn